Garanties

Garanties


ANVR Consumentenvoorwaarden
WRC Reizen is een handelsnaam van OutSight Travel B.V. (KvK nummer 17112880). OutSight Travel B.V. is aangesloten bij ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Bekijk hier de brochure ANVR Consumentenvoorwaarden.
Bekijk hier de ANVR Reizigersvoorwaarden 2022.
Bekijk hier de ANVR Vervoersvoorwaarden.

Aanvullende reisvoorwaarden WRC Reizen Groep:
Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van december 2019 luiden.

(Aan)betaling
1a. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van het landarrangement en 100% van de tickets te worden voldaan.
1b. Bovengenoemde aanbetaling kan afwijken voor specifiek geboekte reizen. Bijvoorbeeld voor gegarandeerde vliegtickets, treintickets, cruises of specifieke tours. Uw reisspecialist zal u informeren als dat voor uw reis het geval is.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van WRC Reizen Groep bv.
3. Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
De reserveringskosten (=administratiekosten) bedragen € 45,- per boeking.

Opzegging door de reiziger (annulering)
1. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal WRC Reizen Groep bv de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Prijswijzigingen

3. WRC Reizen  behoudt zich het recht voor om de reissom aan te passen vanwege verhogingen van brandstoftoeslagen op vluchten en grote koersschommelingen van buitenlandse valuta, tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van uw reis.

4a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
4b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
4c. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert.
4d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
4e. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

5. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden
WRC Reizen is een handelsnaam van OutSight Travel B.V. (KvK nummer 17112880) en aangesloten bij de SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Er is een verplichte bijdrage Garantiefonds SGR van € 5,- per persoon. Het hoe en waarom is terug te lezen in deze SGR bijdrage consumenten PDF. 

 

Calamiteitenfonds
WRC Reizen is een handelsnaam van OutSight Travel B.V. (KvK nummer 17112880) en aangesloten bij de de stichting Calamiteitenfonds reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte indien van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
 Er is een verplichte bijdrage Calamiteitenfonds van € 2,50 per persoon.